NYLOC 5/8-18 Narrow Nut

$1.48

NYLOC 5/8-18 Narrow Nut. Part #MV8V-1062.

Compatible with:

  • MV8 5.7L
  • MV8 5.7L OPS
  • MV8 6.0L
  • MV8 6.0L OPS
  • MV8 6.2L
  • MV8 6.2L OPS
  • MV8 7.4L